1. De volgende voorwaarden worden bij ontvangst van factuur en/of opdrachtbevestiging als onherroepelijk aanvaard.
  2. De klant kan zich niet beroepen op voorwaarden die niet uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd zijn door beide partijen.
  3. Iedere klacht m.b.t. de geleverde goederen en/of diensten of niet-aanvaarding van de factuur in het algemeen, dient ons meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur, mét verwijzing naar het nummer van de factuur.
  4. Bestellingen zijn slechts bindend voor de verkoper na een schriftelijk opdrachtbevestiging uitgaande van de verkoper.
  5. Wanneer de verkoper als tussenpersoon fungeert, beperkt de waarborg zich tot de door de fabrikant of leverancier toegekende normen. In geval van een aanvaarde klacht beperkt deze waarborg zich in elk geval tot omwisseling van de onderdelen die onbetwistbare verborgen gebreken vertonen. Gebreken die het gevolg zijn van overmacht of van een foutieve tussenkomst van de koper of van derden vallen onder geen enkele garantie. Geen enkele vorm van terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling zal in rekening kunnen gebracht worden. De verplichting tot garantie strekt zich slechts uit tot gebreken die blijken gedurende een jaar na de levering. Verder kan een bedrag van maximale aansprakelijkheid in hoofde van BIM worden toegevoegd (vb de waarde van de overeenkomst): “De totale maximale aansprakelijkheid van de verkoper ingevolge deze overeenkomt kan niet hoger zijn dan de waarde van de overeenkomst.
   De verkoper zal buiten hetgeen hierboven bepaald is tot geen enkele andere garantie of schadevergoeding gehouden zijn. Met name zal de verkoper niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding voor eventuele schade aan bedrijfsmatig gebruikte goederen of voor verliezen verbonden aan de professionele activiteit van de koper of de personen waarvoor hij uit hoofde van art. 1384 BW aansprakelijk gesteld wordt.
   Tevens zal de verkoper niet gehouden zijn tot vergoeding van deze schade op basis van extracontractuele gronden.
   Wat lichamelijke schade en schade aan privé-goederen betreft, zal de verkoper niet gehouden zijn tot schadevergoeding indien:

   • niet kan aangetoond worden dat de gebreken op het ogenblik van het in het verkeer brengen van de goederen aanwezig waren;
   • de verkoper, gezien de stand van wetenschap en techniek niet op de hoogte kon zijn van de aanwezigheid van de gebreken;
   • in geval de gebreken te wijten zijn aan de conceptie van de zaak waarin de goederen geïncorporeerd worden of aan de instructies van de koper;
   • de schade te wijten is aan fouten van de koper, van de verwonde persoon of van iemand voor wie de verwonde persoon verantwoordelijk is (vb.: foutieve manoeuvres, verkeerde bediening, transformaties uitgevoerd door [de koper] of derden, enz.);
   • de gebreken het gevolg zijn van de overeenstemming van de goederen met dwingende voorschriften uitgaande van publieke overheden;
   • indien de schade te wijten is aan een gebrek aan onderhoud of aan een onderhoud dat in strijd is met het onderhoudsboekje of de onderhoudsvoorschriften opgesteld door de fabrikant;
   • indien de schade te wijten is aan de tussenkomst van een niet door de fabrikant erkende derde.

   De koper zal de verkoper vrijwaren tegen alle aanspraken of vorderingen die derden tegen hem zouden kunnen richten op grond van schade die hierboven bepaald is.

   Indien het gaat om een fabricatie volgens een plan door de koper geleverd, zal de waarborg in elk geval beperkt blijven tot een strikte uitvoering van de stukken volgens de aanduiding van deze plannen.

  6. Alle offertes zijn vrijblijvend. Alle huidige en toekomstige belastingen, en bijkomende heffingen en kosten, van welke aard ook, verbonden aan de verkoop zijn ten laste van de koper.
  7. Al de gegeven prijzen zijn steeds gebaseerd op de lonen, sociale lasten en materiaalprijzen zoals ze van kracht zijn op de dag van de offerte. Officiële wijzigingen, zoals voorzien door de wettelijke beschikkingen brengen automatisch een overeenstemmende wijziging van de in het contract vastgelegde prijzen mee. Deze evenredige verhoging kan ook van toepassing zijn op een gedeelte van de bestelling of opdracht.
  8. Offertes en prijslijsten verbinden de verkoper slechts gedurende 30 dagen na dagtekening. Tenzij anders is overeengekomen, worden de prijzen geacht te gelden voor onverpakte goederen. De verpakking wordt afzonderlijk gefactureerd.
  9. De vermelde leveringsdatum en uitvoeringstermijnen zijn enkel een inlichting.  Het niet nakomen van de gestelde data en/of termijn kan nooit ingeroepen worden ter vernietiging van het contract. Er kan bij niet-naleving geen enkele schadevergoeding gevorderd worden. Indien de koper de goederen niet in ontvangst neemt op het ogenblik dat zij ter beschikking werden gesteld door de verkoper, mag hij niettemin de vervaldag die normaal werd vastgelegd voor de betalingen aan de levering verbonden, niet uitstellen. In de opslag van de goederen wordt door de verkoper voorzien voor rekening en risico van de koper. Indien de koper dit verzoekt, zorgt de verkoper, voor rekening van de koper, voor de verzekering der goederen.
  10. Onvolledige levering van een bestelling kan geen reden zijn tot weigering van de betaling der geleverde goederen en/of diensten.
  11. Het vervoer of de verzending van onze goederen, op eender welke manier, wordt steeds gedaan op risico van de koper.
  12. Er kan geen schadevergoeding geëist worden indien BIM ten gevolge van overmacht niet in de mogelijkheid is om de overeenkomst uit te voeren. Tevens behouden wij ons het recht om de overeenkomst te beëindigen.
  13. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op het adres vermeld op de factuur, tenzij er schriftelijk en op voorhand anders overeengekomen is tussen de twee partijen.
  14. Alle goederen blijven in hun totaliteit eigendom van BIM tot deze goederen volledig betaald zijn. Bij niet-betaling zullen eventuele betaalde voorschotten dienen als vergoeding voor kosten en winstderving. De koper verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen of aan derden af te staan zolang zij eigendom van de verkoper blijven. In geval van niet-naleving van dit verbod zal een forfaitaire schadevergoeding van 50 % van de verkoopprijs door de koper verschuldigd zijn (als supplement op de verkoopprijs en eventuele vertragingsvergoedingen).
  15. Wanneer de koper niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn, heeft de verkoper vanaf de daarop volgende dag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op de betaling van een interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt. De verkoper heeft bovendien, wanneer de koper niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn, onverminderd zijn recht op vergoeding van de gerechtskosten overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, recht op een redelijke schadeloosstelling door de koper voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand. Het feit dat er interesten bedongen worden, verhindert niet dat de betalingen eisbaar zijn op hun vervaldag.
  16. De niet-betaling van één factuur op de desbetreffende vervaldag, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Geen rekening houdend met de eventueel bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.
  17. Indien de koper een overeenkomst met BIM eenzijdig verbreekt, wordt een vergoeding voor de schade welke aan de firma wordt toegebracht, vastgesteld op 15% van het contractbedrag, tenzij BIM een grotere schade kan bewijzen. Dit bedrag is onherleidbaar en wordt verrekend met het reeds betaalde voorschot.
  18. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Eventuele kosten ervan vallen ten laste van de koper.
  19. Indien het krediet van de koper een minder gunstige keer krijgt, behoudt BIM het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van de bestelling, bijkomende waarborgen te vragen. Ingeval de koper ons geen voldoening schenkt, heeft BIM het recht de overeenkomst te verbreken.
  20. Het is de koper verboden om gedurende een jaar na het beëindigen van de overeenkomst, met onze werknemers enigerlei transacties aan te gaan. Zij mogen tijdens deze periode zowel direct als indirect niet binnen zijn bedrijf tewerkgesteld worden. Op straffe van verbeurte aan een dadelijke zonder ingebrekestelling opeisbare boete van 250,00 euro per dag.
  21. De interpretatie en werkingskracht van de overeenkomst, de uitvoering en deze algemene verkoopsvoorwaarden, is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht, zelfs indien de klant een onderneming naar buitenlands recht is en/of de levering geheel of deels in het buitenland dient te worden of werd uitgevoerd. Elk geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van de overeenkomst, de uitvoering en deze algemene verkoopsvoorwaarden behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Turnhout, België.